ⵝⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵝ ⵏ ⵡ-ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵜⵉⵛⵉ

ⵝⴰⵛⵍⵃⵉⵝ

ⴰⵣⵡⵍ : ⵝⴰⵛⵍⵃⵉⵝ
ⵝⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵝ ⵏ ⵡ-ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵜⵉⵛⵉ
ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ :  ⵏⴰⵉⵝ ⵄⴰⵔⵉⴼ ⵙⴰⵎⵉⵔ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : 2011/2015

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ