ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ > ⵝⴰⵏⴰⵙⵜ ⵓ ⵅⴻⵊⵊⵓⴼ

ⵝⴰⵏⴰⵙⵜ ⵓ ⵅⴻⵊⵊⵓⴼ

ⴰⵣⵡⵍ : ⵝⴰⵏⴰⵙⵜ ⵓ ⵅⴻⵊⵊⵓⴼ
ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ :  ⴼⴰⴽⵉⵀⴰⵏⵉ ⵜⵉⴱⵔⵎⴰⵙⵉⵏ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⴰ ⵓ ⵜ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : 2008

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ