ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵉⵎⴰⴳⴰⵍⵏ > ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ

ⴰⵣⵡⵍ : ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ : ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⵓⵍⴰⵛ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : 2964/2014

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ