ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵉⵎⴰⴳⴰⵍⵏ > ⵜⴰⵔⵊⴰⵢⵝ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴸⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴱⴸⵓ

ⵜⴰⵔⵊⴰⵢⵝ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴸⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴱⴸⵓ

ⴰⵣⵡⵍ : ⵜⴰⵔⵊⴰⵢⵝ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴸⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴱⴸⵓ
ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ : ⵢⵓⵏⴰⵙ ⴰⵖⵓⴳⴰⵍⵉ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⵓⵍⴰⵛ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : 2967/2017

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ