ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵙⵉⵡⵍ-ⴰⵏⵖ

ⵙⵉⵡⵍ-ⴰⵏⵖ

ⵜⵓⴳⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵙⴷ ⵊⴻⵔ ⵉⴼⴼⴰⵙⵏ ⵏⵡⵏ ⴱⴰⵛ :

  • ⵢⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡ-ⴰⵎⵣⴷⵉ
  • ⴰⵙⵉⵍⴼ ⵏ ⵡ-ⴰⵄⴰⵍⵍⵉ ⴸⴳ ⴰⵙⵎⵍ (ⴰⵄⵔⴰⵇ, ⴰⵃⴱⴰⵙ, ⵀⵉⵔⵣⵉⵏ ⵎⵎⵓⵝⵏⵜ…)
  • ⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⴸⴳ ⵙⵎⴻⵔⴽⵏ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏⵡⵏ ⵙⴰⴷⴷⵓ ⵜⴰⵙⵍⵖⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ (.pdf)
  • ⴰⵜ ⵉⵜⵔⴰⵎ ⵙⵉ-ⵏⵖ ⴰⴽⴽⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵔⵉⵉ ⵓⴸ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵛⴰ ⴸⴳ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⴳⴸⵓⴸ, ⵎⴰ ⵀⵍⵍⴰⵎ ⴸ ⴰⵎⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⵖⴰⵔⵡⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ

ⵉⵏⵉⵡⵉ ⵏⵏⴽ :

ⵝⴰⵏⵙⴰ :

ⵝⴰⵍⵖⴰ :

ⵜⴰⴱⵔⴰⵟⵜ :

ⴰⵏⴽ-ⴰⵏⵖ ⴰⴸⵍⵉⵙ ⵓⵎⴹⵉⵏ (.pdf) :