ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵎⴰⴳⵎⵙ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ ?

ⵎⴰⴳⵎⵙ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ ?

ammar-negadiⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ ⴸ ⴰⵎⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵖⵏⵙⵝ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵝ ⴸⴳ ⴰⵡⵔⴰⵙ, ⴸ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴸ ⴰⵃⴰⵏⴳⵓⴼ ⴸ ⴰⵎⴰⵊⴷⴰⵔ, ⴸ ⵓⵎⵎⵉⴸ ⵢⴻⵕⵣⴰⵎ ⵀⵎⴰⵣⵖⵝ ⵉ ⵍⵖⵔⵓⵣ ⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⵉⴳ ⵜⴿⵎⴰⵍⵍⵏ ⴰⵍ ⵍⵓⵇⵇⴰ ⴰⴳⴳⴰⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ :

 • 1943  ⵜⵍⴰⵍⵉⵜⵜ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ, ⴸⵉ ⵀⴰⵎⵔⵡⴰⵏⵜ, ⵀⴱⴰⵝⵏⵜ ⴸⴳ ⴰⵡⵔⴰⵙ.
 • 1966  ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉⴵ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵉⵔⴰ ⵏ  ⵉⴽⵓⵎⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
 • 1969  ⵢⴰⵕⵥⴰⵎ ⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴸⴳ ⴰⵖⵍⴸ ⵍⵢⵓⵏ ⴼⵔⵓ ⴸⵉ ⴱⴰⵔⵉⵙ, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵝ ⵏ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⴼⴼⵓⴸⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⵏ ⵉⴸⵍⵙ ⴸ ⵏ ⵜⵏⴰⵜⵜⵉⵝ ⵏⵙⵏ.
 • 1971  ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ ⵢⵚⴿⴰ ⵝⴰⴷⵉⵡⵝ ⵏ ⴰⵖⵎⵉⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵍⴰ ⴸ ⵓⵔⵖⵉⵔ ⴰⵍⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵇⴸⵉⵛ ⵏⵏⵙ.
 • 1972  ⵢⴰⵚⵕⴰⴼ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴸⵍⵙⴰⵏⵜ « ⴰⵙⴰⵖⵏ » ⴰⵢⵓⵔ ⵉⴳ ⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⴸⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
 • 1972  ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ ⵢⴱⴸⵓ ⵍⵇⴸⵉⵛ ⴼ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵍⵇⴸⵉⵛ ⴰⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵅⵍⴰⴹ ⵖⵔ ⵓ ⵙⴻⵔⵢⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵝⵔⴰⵔ ⵉ ⵀⵔⴼⴸ IRCAM, ⵀⵇⴰⴷⴷⵉⵝ ⵡ ⵀⵅⴰⴷⴷⴰⵎ ⵉⵙⵙ ⵍⵓⵇⵇⴰ.
 • 1975  ⴷⴰⴼⴼⵔ ⵏ ⵉⴳⴰⵎⵎⴰⵢⵏ ⵉ ⵖⵣⴰⵏ, ⵢⵙⴰⵔⵢⴰⴷ ⴰⵎⵓⵍⴰⵙ ⵏ ⵡ-ⴰⵏⵏⵉⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵢⵔⴼⴸ 750 ⵏ ⵡ-ⴰⵏⵏⵉⵡⵏ, ⴰⵎⵓⵍⴰⵙ ⴰⵢⴰ ⵀⴰⵡⵡⵉ ⵙⵉⵙ ⴳⵓⵜ ⵀⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵝ ⵏ ⴷⴰⵡⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ ⵙⵔⵙ ⴰⵎⵓⵍⴰⵙ ⵏ ⵡ-ⴰⵏⵏⵉⵡⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⵎⵔⴰⵏ ⵢⵓⴸⴰⵏ ⴰⵀ ⵏⵓⵛⴰⵏ ⵉ ⵀⴰⵔⵡⴰ ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵙⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2013.
 • 1980  ⵢⵙⴰⵔⵢⴰⴷ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵝ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⵉ ⵡ-ⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵛⵉⵛⵏⴰⵇ ⵎⴰⵚⵕ, ⴰⵙⵙⵓⴳⴰⵙ ⵏ 1980 ⵉⵇⴰⴱⵍⵉⵝ ⴰⵙⵙⵓⴳⴰⵙ ⵏ 2930 ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
 • 1994  ⵢⵙⴰⵔⵢⴰⴷ ⵜ ⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵀⵛⴰⵡⵉⵝ « ⴰⵡⵔⴰⵙ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ », ⴸⵉ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴸ ⵉⵚⴰⴳⴷⴰⵕ ⵡ  ⴰⴸ ⵉⵃⴰⴸⴰ ⵉⴸⵍⵙ ⴰⵛⴰⵡⵉ ⵏ ⵡ-ⴰⵡⵔⴰⵙ.
 • 1997  ⴰⵎⵎⴰⵕ ⵏⴳⴰⴷⵉ, ⴵⵎⵄⴰ ⴵⵓⵖⵍⴰⵍ ⴸ ⴰⴱⴷⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⴱⵓⵄⵍⵉ, ⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⴸⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵏⵙⵜ ⵀⴰⵡⵔⴰⵙⵉⵝ, ⵢ ⵢⵉⵏ ⴼⵓⵙ ⴸⴳ ⴼⵓⵙ ⴸⴳ ⴰⵙⵎⵍ ⵏ AuresChaouia.free.fr ⵎⴰⵏⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⵇⵍⵉ ⵙⵉ ⵍⵇⴸⵉⵛ ⵏⵙⵏ.
 • 2008  ⴰⵎⵎⴰⵕ ⵏⴳⴰⴷⵉ ⵢⵄⵎⵓⵝ ⴸⴳ ⴰⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⴸⵉ ⴱⴰⵔⵉⵙ, ⴷⴰⴼⴼⵔ ⵏ ⴰⴳⴳⴰⵜ ⴸ ⴰⵣⵉⵣⵔ ⵉⴸ ⵏ ⵡ-ⴰⴹⴹⴰⵏ. ⴰⴼⵔⴰ ⴼ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

«ⴰⵜ-ⴷⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ, ⵀⵊⵎⴰⵍ, ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵝ, ⴰⵜ-ⴷⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⴵ ⵏ ⵡ-ⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⴸ ⵉⵙⵏⴱⴰⵔⴰ, ⵓⴸ ⵉ ⵔⵏⵓ, ⵓⴸ ⵍⴰⴽⵓ ⵡⵉⵏ, ⵍⴰⵅⴰⵟⵕ ⵓⴸ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⵉⴸ ⵏ ⴰⵎⴰⵏⵏⴰⴸ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⴸ ⴰⵖⵉⵔ ⵏⵏⵙ. ⴰⵜ-ⴷⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ ⴸⵉ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ, ⴸⴳ ⴰⴿⵍⴰⵍ ⴸ ⵜⵉⵣⵓⴷⵢⴰ ⵙ ⵓ-ⵏⵏⴰⵎⴽ ⴰⵣⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⵡ-ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉⵖ ⵙ ⵓ-ⵏⵏⴰⵎⴽ ⵓⴸⵍⵉⴼ» ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵏⴳⴰⴷⵉ.