ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ‘ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ‘ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’

ⴼ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵓ ⵀⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴸ ⵉⵔⴰ ⴰⵜ ⵔⵓⵣⵉⴸ ⴼ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴸ ⵉⴸⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴸ ⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵏⴼⵉⵍ ⴰⵜ ⴰⴼⴸ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴽ ⵣⵣⴰⵝ ⵏ ⵜⴰⴸⵔⵓⵙⵉ ⵏ  ⵜⵉⵎⵙⵍⵖⵓⵝⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵍⵖⴰ ⵀⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵀⴻⵔⵏⵉⴸ-ⴰⵙ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴰⵏ ⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴼⴻⵔⵣⵄⴰⵏ ⵖⴰⴸⵉ ⴸ ⵡ-ⴰⵡⵔⴰ ⴸⵉ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵍ. ⵢⴰⵍⵍⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ ⵔⴰⴼⴸⴰⴸ ⵀⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⵓⵎⴰⵛ ⴰⵜ ⵄⴰⴷⴷⵉⴸ ⴼ ⵉⴳⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵏⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵜ ⵙⴻⵍⴿⴻⴸ ⴸⵉⵙⵏ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵀⴻⵏ ⵜⴰⴼⴸ ⵜⵛⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵓⴸ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⵛⴰ, ⴰⴽⵔⵓⵙⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵝⴰ ⴰⴸ ⵙⵅⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⴼⵝ ⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴸⵉⴽ.

ⵜⵉⴸⵎⵉ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵀⴰⵍⵍⴰ ⴸⴳ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡ-ⴰⴽⵓⴸ, ⴰⵊⵎⴰⵍ ⴸ ⵓ-ⵎⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴸⴳ ⵉⴵ ⵏ ⵡ-ⴰⵎⴹⵉⵇ ⴱⴰⵛ ⴰⵏ ⵙⴰⵀⵀⵍ ⴰⴳⴷⵉⵎ ⵏ ⵡ-ⴳⴰⵍⵍⴱ ⴸ ⵜⵉⵣⵔⵉ ⴸ ⵓ ⵣⵓⵏⴷ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ. ⴰⴳⵓⵏⵉ ⵏ ⵡ-ⴰⵍⵎⴰⴸ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵜ ⵡ-ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵓ ⵉⵚⵄⵕⴰⴹ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵝⵍⴰⵢⵝ ⴼ ⵉⴸⵍⵙ ⵏⵏⵖ.

ⴼ ⵡ-ⴰⵎⵎⴰⵢ ⴰⴳ ⵥⵕⴰ ⴰⵙ ⴰⵍⴳⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴸⴳ ⵓⵙⵓⴳⴰⵙ ⵏ 2013 ⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵡ-ⴰⴳⴸⵉⵎ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵡ-ⴰⵊⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴸ ⴰⵡⴰⵊⵊⴸ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⵎⴰⵍ. ⴰ ⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵙⵉⵖ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵢⴻⵔⴼⴰⴸ ⴸⴳ ⵎⴻⵔⴸⵉⵏ ⴰⴸ ⵢⵉⵍⵉ 100 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵙⴻⵜⴼⵏ ⴸⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵎⵉⵡⵉⵏ :

  • ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵝ, ⵜⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴸⵉⵙ ⵉⴸⴻⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  • ⵡⵉⵙ ⵙⵏ : ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵝ, ⴸⵉⵙ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⴰ ⵀⴰⵄⵔⴰⴱⵝ
  • ⵀⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵝ: ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⴼ ⴸⵉⵙ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵎⴳⵔⴰⴸ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵎⴰⵕ ⵏⴳⴳⴰⴷⵉ, ⴰⵔⵢⴰⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴸⵉ ⵀⴰⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵉⵡⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵏⴻⵖ-ⵝ ⵡ ⵎⵍⵉⵍⵉⵖ ⵉⴸⵙ ⴸⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵏ ⵣⵣⴰⵝ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵅⵙ. ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵎⴳⵔⴰⴸ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵎⴰⵕ ⵏⴳⴳⴰⴷⵉ, ⴰⵔⵢⴰⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴸⵉ ⵀⴰⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵉⵡⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵏⴻⵖ-ⵝ ⵡ ⵎⵍⵉⵍⵉⵖ ⵉⴸⵙ ⴸⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵏ ⵣⵣⴰⵝ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵅⵙ ⴸⵉ ⵀⴰⵎⴷⵓⵔⵝ ⵏⵏⵙ ⴰⴸ ⵢⵓⵛ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴱⴻⵛ ⴰⴸ ⵉⵎⵎⵓⴳ ⵉⵙⵏ ⵡ-ⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵀⴰⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ. ⵙ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ, ⵀⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵀ-ⵣⴻⵔⴱⴻⴷ ⵖⵔⵙ, ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵜⵜⴰ ⴸ ⴰⵙⴰⵔⵢⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵊⴰⵢⵝ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵎⴰⵕ ⵏⴳⴳⴰⴷⵉ. ⵙ  ⵜⵎⵓⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵢⴰ ⴰⵏ-ⵙⵔⵢⵡ ⴰⵏ-ⴱⴸⴰ ⵉⴸⵍⵙ ⵏⵏⵖ. ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳ ⴸⴰⵖⵏ ⵉⵡ ⴳ ⵣⴷⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵖⵔⵙ ⵛⴰ ⵍⴰⴱⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⵕⵥⵎ ⴸⵉ ⵀⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵝ ⵏ ⵜⴱⴰⵝⵏⵜ ⴸⵉ 2013. ⵡ  ⴰⵙⵏ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴰⵅⵓⵚⵚⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵖⵓⵝⵉⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵔⴰⴹ, ⴸ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵡ-ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵉ ⵇⴷⴷⴰⵛⵏ ⴸ ⵉⴳⴸⵉⵎⵏ ⵏⵙⵏ.

 ⵀⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵝ ⵉⴸ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴵⵎⵄⴰ ⴵⵖⵍⴰⵍ

ⴸⴳ ⵙⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014 ⵎⵍⵉⵍⵖ ⵉⴸ ⵏ ⴵⵎⵄⴰ ⴵⵖⵍⴰⵍ, ⵀⴰⵎⵟⵟⵓⵝ ⵜⴰⴱⵔⴰⵔⵝ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵏⵖ-ⵜ ⴸⴳ ⵙⵓⴼⴰⵖ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏⵙⵙ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴸⴳ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ Aureschaouia.free.fr. ⴵⵎⵄⴰ  ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵝ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵖⵔⵙ ⴸⴰⵖⵏ ⵜ ⵉⴿⵍⵉ ⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵝ ⵉⴸ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ. ⴸⵉ 30 ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵏ ⵀⵣⵎⵔ ⴰⵜ ⵊⵎⴻⵍ ⴸⴳ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⴰⵃⴱⴻⵕ ⵏ 4000 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵙⴻⵍⴿⴰ ⴸ ⵜⵉⵎⵜⵉⵙⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵝ ⴸ ⵡ-ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵝ, ⴰⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵎⵎⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴵⵎⵄⴰ, ⵀⵔⵓⵣⵣⵉ ⵙⵉ ⴱⵣⴰⵢⴷ ⴰⵢⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ ⵓⵛ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵉⴳ ⴱⴹⴰⵏ ⴼ ⵙⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴵ ⵉ ⵜⴰⵙⴰⴷⴰⵡⵉⵝ ⵏ ⵅⵏⵛⵍⴰ, ⵉⴵ ⵉ ⵀⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⴰⵝⵏⵜ.

ⵙ ⵜⴰⵖⵉⵜ ⵉ ⵏ ⴻⵜⵜⴰⵝ ⴸ ⵡ-ⴰⵙⵔⴰⵊⵏ ⵉⵡ ⴰⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴱⴰⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⴱⵔⵉⴸ ⵏⵏⵙ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵡ-ⴰⴽⵔⵓⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴵⵉⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵓⴸ ⵓⵖⵉⵔⵏ ⵛⴰ ⵀⴰⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵓⴸ ⴵⵉⵏ ⵛⴰ ⵀⴰⴳⵏⵉⵚⵜ ⴰⵢⴰ ⴰⵜ ⵄⴷⴷⴰ, ⵏⵄⵝⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⴵⵎⵄⴰ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵉⵜⵔⴰⵖ ⵙⵉⵙ ⴰⵢ ⵜⵓⵛ ⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴸ ⵃⴰⴸⵉⵖ ⵇⵍⵉ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵓⵜ ⴰⵢ ⴸⵔⵙⵏⵙⴳ ⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⵙⴳ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ 2000 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵀⴻⵏ-ⵜ ⵏⴽⵉ ⵉ ⵀⴱⴰⵝⵏⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴱⴰ ⵛ ⵓⵄⵉⵖ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴰⵢⴰ ⴸ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⵣⵣⴰⵝ ⵏ ⵡ-ⴰⴸ ⵅⴰⵍⴹⴰⵏ ⵀⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵝ ⵀⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵝ. ⴵⵎⵄⴰ ⴸⵉⵏ ⴸⵉⵏ ⵀⴻⵇⴱⵍ ⵜⵉⴸⵎⵉ ⵉⵏⵓ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵍⵍⴰ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⴳ ⵜⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴹ ⵉ ⵡ-ⴰⵎⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏⵏⵙ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵀⵙⵏⵉⵝ ⵖⵔⵙ ⴳⵓⵜ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵏ, ⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵀⵢⵢⴰⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⴸ ⵡ-ⴰⵃⴰⴱⴱⴰⵔ ⴸ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵙ ⵉⵎⴰ ⵡⵉⵖ ⵉⵀⵉⵀ ⵏ ⴵⵎⵄⴰ, ⵢⵓⵎⴰⵢ ⴰⴸ ⴰⴼⵖ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵝ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴸ ⵣⵎⵔⴰⵖ ⴰⴸ ⵃⴰⴸⵉⵖ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵝ ⴰⵢⴰ ⵅⵙⵏ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ… ⴰⵀⵏⵛⵉⵔ ⵏ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ.

ⵝⴰⵡⵉⵣⴰ, ⵀⴰⵡⵎⴰⵜ ⵏ ⵏⴰⵜ

ⴷⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⴰⵙ ⵏ ⵏ 2015 ⵉⵢⵔⵉⵖ ⵝⵉⵖⵔⵉ ⵏⵞ ⴸ ⴰⵢⵝⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴸ-ⵙⵏ ⴰⵏ-ⵙⵖⵎⵓ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ ⵙ ⴸⴼⴼⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴰⵢⴰ, ⵝⵉⵖⵔⵉ ⵏⴰⵢⵢⵉⵜ ⴸⴳ ⵣⵟⵡⴰⵏ ⵎⵜⵢⴻⵏ ⴼ ⵍⵊⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵀⴻⵢⵢⴰ ⵀⴰⵔⵏⴰⵡⵝ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴱⴰⴷⴷⴰⵏ ⵉⴸ-ⵏⵖ ⵢⵓⴸⴰⵏ ⵜ ⵙⴰⴸⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⴰⵊⵎⵍ : ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ, ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⵀⴰⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ, ⵓⵄⴰⵏⴷ ⴼⴻⵍⵍⴰ-ⵏⵖ, ⵓⵛⵉⵏⴷ ⵢⴰⵍ ⵉⴵ ⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⴳ ⵙⵎⵔ, ⵙⵉ 5€ ⴰⵍ 1000€. ⵀⵉⵎⵔⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⴷ ⵏⴻⵊⵎⴰⵍ ⵙⵉ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⵓⵊⵔⵏ ⴳⵓⵜ ⵉⵙⵉⵔⵎⵏ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵏⵉⵢⵢⴰ ⴸⵉ  ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵝ ⵏ 1500€ ⵉ ⵡ-ⴰⵙⵖⴰⵢ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⵎⴸⴰⵏ + ⴰⵙⴰⵍⴽⵉⵎ ⵉⵡ ⴳⴰⵍⵍⴱ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ + ⴷⴷⵓⵣⴰⵏ ⵉⵡ ⵙⴳⵓⴷⵉ. ⵏⵓⴼⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵢⵓⵊⴰⵔ 2100€.

ⵡ ⴰⵎⵎⵉⵏ ⵇⵉⵎⵎⴻⵏ ⵢⵓⴸⴰⵏ ⵏⴻⴽⴽⵉⵏ-ⴷ ⴸⵉ ⵀⵉⴱⵕⴰⴸⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵖⵏ ⵔⵏⵉⵏ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵎⴰ ⵏⴻⵙⵃⴱⵙ ⴰⵊⵎⴰⵍ ⵏⵙⵏ, ⵀⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵢⴰ ⵀⴷⵊⴰⵢ ⴰⴸ ⵙⴼⵔⵉⵖ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⵉⴽⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵚⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴷⵔⵏ ⴸⵉⵙ ⵢⵓⴸⴰⵏ, ⴰⵎⵎⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⴷⴷⵏ ⴼ ⵡ-ⴰⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⵏⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ ⴰⵥⴰⵔ ⵀⴰⴼⵓⴿⵝ, ⴰⵛⴽⵓ ⵥⵔⵉⵏ ⴸⵉⵙ ⵀⵓⵎⵍⴰ ⵉ ⵉⴸⵍⵙ ⵏⵏⵖ.

ⴰⴳⴸⵉⵎ ⴸ ⵡ-ⴰⵙⴰⵎⴸⵏ

ⵊⴻⵔ ⵀⴰⴼⵓⴳⴰⵙ ⴸ ⵜⵉⵛⵜ, ⴵⵎⵄⴰ ⵀⴻⵣⵎⵔ ⴰⵙ-ⵉⵏⵉⵏ ⵉⵀⵉⵀ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ-ⵏⴽⵉ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵡ ⵙ ⵡ-ⴰⵎⵎⴰ ⴰⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵢⴻⵣⵎⵔ ⴰⴽ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴸ ⵉⴱⴰⴷ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴸ ⵢⵉⴹⵓ ⴷⴳ ⴰⵎⴰⵏ, ⴸⴰⵢⴸⵉⵏ ⴼ ⵉ-ⵡⵉⵖ ⵉⵎⵓⵔⵚⴰ, ⵙⵖⵉⵖⴷ ⴷⴷⵓⵣⴰⵏ, ⵟⴼⴰⵖ ⴰⴱⵔⵉⴸ ⵖⵔ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵅⴰⵟⵕⴰⵝⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵖ ⵡ ⴰⴸ ⵓⵄⵉⵖ ⵉ ⴵⵎⵄⴰ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵄⴷⴷⴰⵏ ⴼ ⵡ-ⴰⵚⴰⵎⴹⴰⵏ. ⵏⴻⵢⵢⴰ ⴰⵎⵓⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵉⴳ ⵃⵍⴰⵏ ⴳⵓⵜ ⴸ ⵢⴰⵢ ⵉ ⴸⵔⵙⵏ ⴳⵓⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔⵙ ⵉⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⵍⴹⵏ ⵜ ⵉⵎⴰⴸ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵡⴰⵝ. ⵢⴰⵍ ⴰⴸⵍⵉⵙ ⵉⵜⴰⵜⵔ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ 10 ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵡ-ⴰⴳⴸⵉⵎ ⵊⴻⵔ ⴰⵙⴰⵎⴹⴰⵏ ⴸ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⴸ ⵉⵎⵎⵓⴳ e-book, ⵙ ⴷⴻⴼⴼⵔ ⵏ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵡ-ⴰⴳⴸⵎ ⴸ ⵓ-ⵙⵓⵙⵏ ⴸ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙⵎⴻⵏⵄⵖ 236 ⴱⴰⵛ ⴰⴸ ⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⵊⴻⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡ-ⴰⴳⴸⵓⴸ, ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵙⵏⵣⵉⴽⵝ, ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵡ ⴸⵉ ⵜⵉⵎⴻⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉⴳ ⵜⵓⵝⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓ ⵎⴰⵝⴰ ⴼ ⵜⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⴸ ⵡ-ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴿⵝ.

ⵀⵉ ⵍⵓⵇⵇⴰ ?

ⴰⵍⴳⴰⵎ ⴰⵝⵔⴰⵔ 3.0 ⵏ ⵡ-ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴻⵔⵢⴷ ⵖⵔ ⵜⴼⴰⵡⵝ ⵙ ⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴸ ⵙⴻⵀⵍⵏⵜ ⴼ ⵡⴰⵢ ⵉⴷ ⵉⵔⴻⵣⴼⵏ ⵖⵔⵙ ⴰⴳ ⴰⵅⵙ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⵜⴰⵡⵉⵍ ⵙ-ⵉⴷ ⵢⵓⴸⴰⴷ, ⴰⵍⴳⴰⵎⴰ ⴰⵢⴰ ⴰⴸ ⵉⵥⴰⵔ ⴰⵔⵏⴰⵢ ⵙ ⵇⵉⵜⵛ ⵇⵉⵜⵛ ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸ ⵉⵝⵔⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵏ ⴵⵎⵄⴰ. ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ-ⵊⴻⵎⵍⵉⵀⵏⴷ ⵎⴰⵎⴽ ⵉ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵓⵢⵉⵔⵏ ⴸⴳ ⴰⵙⵖⴰⵢ ⵏ ⴷⴷⵓⵣⴰⵏ ⴸ ⵙⴻⵍⵍⴰⴽ ⵏ ⵡ-ⴰⵙⵎⴰⵍ. ⵎⴰⵎⴽ ⵉ ⵀⴻⵙⵏⵎ, ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴸ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳ ⵉ ⵢⵓⴸⴰⵏ ⵉⴳ ⵛⴻⵀⵍⵏ ⵉⴸⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵏⵙⵏ, ⵡ ⵉ ⵏⴻⵀⵏⵉ ⴰⵎ ⵉⴳ ⵎⵎⵓⴳ, ⴰⵏ ⵜⴰⵜⵔ ⵙⴳ ⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔⵙⵏ ⴰⵙⵔⴼ ⴱⴰⵛ ⴰⵀⴻⵏ ⵙⵔⵙ ⴸⴳ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵏⵏⵖ, ⴰⵀⵏ-ⴷⴰⵏⴽⵉⵏ, ⴰⵎⵎⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⵖⵏ ⵓⵛⴰⵏ ⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵄⴰⵡⵏⴰ, ⵡ ⴰⴸ ⵉⵏⵉⵖ ⴸⴰⵢ ⴱⴰⵍⵍⵉ ⴳⵓⵜ ⵙⵉ-ⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵚⵏⴰⵎⴹⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵡ ⵏⴽⵉⵏⴰⵢ-ⵀⴰⵏⴷ.

ⵅⵙⴰⵖ ⴰⴸ ⵉⵏⵉⵖ ⴸⴰⵖⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴷⵓⵣⴰⵏ ⵉⴷ ⵏⴻⵙⵖⴰ ⴰⴸ ⴽⴻⵎⵍⵏ ⴰⴳⴸⵉⵎ ⵏⵙⵏ ⴸⴳ ⴰⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷⴷⴰⵍⵜ ⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵏ, ⴰⴸ ⵙⴰⵎⴹⴰⵏ ⵍⵓⵃⴰⵕ ⵏ 100 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵙⴰⵛⵉ ⵄⴰⴱⴷⵉ, ⵉⴵ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴻⵜⵜⵉⵝ ⵀⵛⴰⵡⵉⵝ, ⴸ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴸⴰⵖⵏ ⴸⴳ ⴰⵎⴰⵣⵔⵓⵢ ⴸ ⵉⴸⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵅⵙⴰⵖ ⴰⴸ ⵉⵏⵉⵖ ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵀⵢⴰⵢ ⴸ ⵢⴰⵢ ⵉⴳ ⵡⵉⵏ ⴰⵙⴰⵏⴼⵔ ⴰⵢⴰ ⵖⵔ ⵝⴰⵔⵏⴰⵡⵝ ;

  • ⴵⵎⵄⴰ ⴵⵖⵍⴰⵍ, ⵉⴷ ⵉⵙⴰⵔⵙⵏ ⵊⴻⵔ ⵉⴼⴼⴰⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ
  • ⵀⵉⵢⴰⵢ ⴸ ⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵢⵢⵉⵏ ⴸⵉⵏⵖ ⵀⴰⴼⵍⴰⵙⵜ, ⵓⵛⵀⵉⵏⴰⵏⵖ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ ⵏⵙⵏ, ⴰ ⵀⴻⵅⵙ ⵀⴻⵍⵍⴰⵝ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵝ ⴰⵢⴰ
  • ⴰⵢⴰⵝⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴸⵙⵏ ⵏⴰⵢⵢⴰ ⵀⴰⵔⴱⴰⵄⵝ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ : ⵢⵓⵖⴰⵕⵟⴰ ⵃⴰⵏⵏⴰⵛⵉ, ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵢⴰⵃⵉⴰ ⴸ ⴼⵓⴰⴷ ⴳⴰⵙⵎⵉ, ⴼ ⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵝ ⵏⵙⵏ ⴼ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴸ ⵡ-ⴰⵊⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵚⵓⵕⴹⴰⵏ ⴸ ⵜⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏⵙⵏ
  • ⵢⴻⵎⵎⴰ, ⵢⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡ-ⴰⵡⵔⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰ ⵀⴻⵔⵙⴰ ⵀⴰⵥⴰⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴸⴳ ⴰⵍⵇⴰⵎ ⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ), ⵀⴰⴱⴷⴷⵉⵝ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ
  • ⵉ ⵀⵉⵢⴰⵢ ⴸ ⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵄⴰⵕⴹⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍⴰ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵀⴻⵏ ⵔⵏⵉⵖ ⴸⴳ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  • ⵉ ⵀⵉⵢⴰⵢ ⴸ ⵢⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⴰⴷⴷⴰⵏ ⵉⴸ-ⵏⵖ ⵙ ⵡ-ⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵙⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵏ-ⵙⴱⴰⴷ ⴰⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⴰⵢⴰ ⴼ ⵜⴰⴳⴰⴷⵔⵉ

ⴱⴰⵙⵎ ⵄⴰⴱⴷⵉ