ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴸⴳ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ

ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴸⴳ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ

ⵍⵓⵇⵇⴰ, ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ ⴸⵉⵙ
0
ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ

ⵎⵚⴰⴱⴹⴰⵏ

149 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵙⵜ, 71%
50 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴱⵝ, 24%
10 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵎ, ⴰⵣⵉⵖⵝ, 5%

ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵝ ⵎⵚⴰⴱⴹⴰⵏ

  • ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ : 5 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ (50%)
  • ⵜⵉⵍⴼⵖⵉⵡⵉⵏ : 4 ⵏ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ (40%)
  • ⴰⵙⵍⵎⴸ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⵉⴵ ⵏ ⵡ-ⴰⴸⵍⵉⵙ (10%)