ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ > ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ – ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ – ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ – ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ – ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⴰⵣⵡⵍ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ – ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ – ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ :  ⵓⵍⴰⵛ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⵓⵍⴰⵛ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : ⵓⵍⴰⵛ

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ