ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ > ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⵔⵏ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⵔⵏ

ⴰⵣⵡⵍ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⵔⵏ
ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ :  ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵓⵙⵓⵙ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : ⵓⵍⴰⵛ

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ