ⵀⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵝ > ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ > ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ - ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴰⵣⵡⵍ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ – ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ – ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ :  ⵄⴱⴸ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵇⴰⵙⵉ – ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵉⵜⵉⴷⴰⵔ – ⵄⴱⴸ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴰⵣⴻⵏⵜⵓ – ⵍⴰⵃⵙⴻⵏ ⵜⴰⵣⵉ – ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵡⴰⵍⴷⵉⵛ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⴰⵙⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : 2011

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ