ⴰⵙⵙⵓⴳⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴸ ⴰⵎⵏⵣⵓ

ⴰⴸⵍⵉⵙ ⵉⵏⵓ

ⴰⵣⵡⵍ : ⴰⴸⵍⵉⵙ ⵉⵏⵓ
ⴰⵙⵙⵓⴳⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴸ ⴰⵎⵏⵣⵓ

ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ : ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ ⵓ ⵎⴰⴹⵉ
ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ : ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ
ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ : 2012

ⵝⵛⵀⵍⵎ ⴰⵙⴰⴸⵍⵉⵙ, ⵝⵛⵀⵍⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⴻⵏ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⵀⵉⵙ? ⵎⴰ ⵀⴰⵅⵙⵎ ⴰⵜ ⴷⴷⴰⵎ ⴸⴳ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵝ ⴰⵏⵖ ⵙ ⵉⵚⵓⵕⴹⵉⵢⴻⵏ, ⵚⴰⵕⴼⴰⵜⵜⵏ ⵙ PayPal. ⵝⴰⵏⵎⵉⵔⵝ!

ⵅⵙⵝ ⵀ-ⴱⴹⴰⵎ ⵉⴸⵍⵉⵙⵏ ⴸⵉ

ⵏ ⴱⵟⵟⵓ

ⵡⵏⵏⵜ ⵙ ⴼⴰⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ

 
ⵏ ⴱⵟⵟⵓ